Leveringsvoorwaarden


Heb je nog vragen? Bel of mail ons voor meer informatie.

Gratis verzending in Nederland voor bestellingen vanaf €50


Algemene Leveringsvoorwaarden


Norkatt Outdoor Lifestyle
Dovenetelweg 21
2555 TA Den Haag

Definities en algemene opmerkingen

Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, ontwerp, layout, tekst, afbeeldingen en inhoud auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze site mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere sites. Het afdrukken van paginas is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie van de website of een gedeelte ervan is verboden en strafbaar.

Hoewel Norkatt Outdoor Lifestyle de grootste zorg besteedt aan de inhoud sluiten wij elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de aangeboden informatie in welke vorm dan ook alsmede met betrekking directe of indirecte gevolgen van eventuele onjuistheden in de aangeboden informatie.

Merknamen, productnamen en afbeeldingen inzake het assortiment behoren tot de eigendom van Norkatt Outdoor Lifestyle en haar leveranciers.

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Norkatt Outdoor Lifestyle zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen van Norkatt Outdoor Lifestyle zijn vrijblijvend en Norkatt Outdoor Lifestyle behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

2.2. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Norkatt Outdoor Lifestyle. Door middel van een bevestigingsemail wordt deze acceptatie bevestigd en voor beide partijen bindend. De orderbevestiging wordt geacht door Koper te zijn ontvangen een dag na verzending hiervan door Norkatt Outdoor Lifestyle. Bij niet ontvangst dient de Koper dit schriftelijk te melden aan Norkatt Outdoor Lifestyle is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

2.3. De administratie van Norkatt Outdoor Lifestyle en de bezorgdienst geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Norkatt Outdoor Lifestyle verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Norkatt Outdoor Lifestyle verrichte leveringen. Norkatt Outdoor Lifestyle erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

Artikel 3 Prijzen en betaling

3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.

3.2. Betaling kan plaatsvinden door bankoverschrijving en middels Ideal of Paypal.

Artikel 4 Bestellingen en communicatie

4.1. Norkatt Outdoor Lifestyle is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Norkatt Outdoor Lifestyle, dan wel tussen Norkatt Outdoor Lifestyle en derden voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Norkatt Outdoor Lifestyle. Bij eventuele vragen of klachten zal Norkatt Outdoor Lifestyle binnen 3 werkdagen reageren en zich inspannen om eventuele problemen op te lossen.

Artikel 5 Levering en levertijd

5.1. Leveringen vinden uitsluitend plaats, op het door de klant aangegeven bezorgadres.

5.2. Aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Norkatt Outdoor Lifestyle is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

5.3. Norkatt Outdoor Lifestyle behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

5.4. Norkatt Outdoor Lifestyle hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Hierna heeft de consument het recht om zonder schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 Incorrecte levering

6.1. De klant verplicht zich bij aflevering na te gaan of het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst. Indien de klant na ontvangst bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met de bestelling dient hij, middels een e-mail naar Norkatt Outdoor Lifestyle, binnen 2 dagen contact op te nemen. Ook voor andere zaken met betrekking tot bestellingen en orders gebruikt de klant het e-mail adres van Norkatt Outdoor Lifestyle.

Artikel 7 Annulering bestelling

7.1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen heeft de klant de mogelijkheid om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit product de onderliggende overeenkomst met Norkatt Outdoor Lifestyle te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

7.2. Indien de klant de overeenkomst binnen deze termijn wenst te ontbinden dient de klant dit schriftelijk (e-mail, brief of fax) aan Norkatt Outdoor Lifestyle te melden.Zonder contact te hebben opgenomen wordt de retourzending niet in behandeling genomen.De klant dient het product na overleg met Norkatt Outdoor Lifestyle te sturen naar een door Norkatt Outdoor Lifestyle vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

7.3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Norkatt Outdoor Lifestyle ingevolge het voorgaande in artikel 7 van deze verkoopvoorwaarden heeft herroepen, zal Norkatt Outdoor Lifestyle deze betalingen binnen 14 werkdagen nadat Norkatt Outdoor Lifestyle het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. De hoogte van het terug te betalen bedrag kan nooit meer zijn dan de aankoopprijs of het totaal aan aankoopprijzen van de geretourneerde producten.

7.4. Norkatt Outdoor Lifestyle behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant is beschadigd.Het Product dient in de originele en onbeschadigde verpakking, samen met het aankoopbewijs aan Norkatt Outdoor Lifestyle te worden geretourneerd.

7.5 Voor producten, die aan bederf onderhevig zijn, speciaal op maat gemaakt zijn, of speciaal naar de wens van Koper vervaardigd zijn, geldt het herroepingrecht van lid 7.1 niet.

Artikel 8 Overmacht

8.1. Norkatt Outdoor Lifestyle is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens de wet rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1. De eigendom van geleverde goederen gaat over indien de klant al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Norkatt Outdoor Lifestyle verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico met betrekking tot het product gaat over op de klant op het moment van aflevering/ontvangst door de klant. Norkatt Outdoor Lifestyle draagt het risico tijdens het transport.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1. Norkatt Outdoor Lifestyle kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen tot maximaal de factuurwaarde.

10.2. Norkatt Outdoor Lifestyle is niet aansprakelijk voor eventuele schade voorvloeiend uit typefouten, onjuiste of onduidelijke weergave van gegevens en andere tekortkomingen in informatie op de website, zelfs niet wanneer Norkatt Outdoor Lifestyle tussentijds hiervan op de hoogte is gesteld.

Artikel 11 Persoonsgegevens

11.1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

11.2. Gegevens van de klant zullen door Norkatt Outdoor Lifestyle niet worden verkocht of verhuurd aan derden.

Artikel 12 Diversen

12.1. Indien de klant aan Norkatt Outdoor Lifestyle schriftelijk opgave doet van een bezorgadres, is Norkatt Outdoor Lifestyle gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan Norkatt Outdoor Lifestyle schriftelijk (e-mail, brief) opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen van de klant dienen te worden gezonden.

12.2. Wanneer door Norkatt Outdoor Lifestyle gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van soepele toepassing van deze voorwaarden door Norkatt Outdoor Lifestyle.

12.3. Norkatt Outdoor Lifestyle heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website Norkatt Outdoor Lifestyle te wijzigen.

12.4. De handelsnaam Norkatt Outdoor Lifestyle staat ingeschreven onder nummer 27251951 Q voor Q Adviseurs bv bij de Kamer van Koophandel.

12.5. Porto kosten van retouren en reclames zijn altijd voor rekening klant.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is het Nederlandse recht van toepassing.

13.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Volgende
Taal
Dutch swedish English
Snelzoeken
0 items